Η παγκόσμια «επανάσταση» του FinTech

Η παγκόσμια «επανάσταση» του FinTech


Οι ευκαιρίες σε Ελλάδα και Κύπρο


Fintech είναι ένας νέος κλάδος υπηρεσιών για την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ψηφιακών προϊόντων προκειμένου να γίνουν πιο προσβάσιμες, φιλικές και αποδοτικές οι οι χρηματο-οικονομικές υπηρεσίες και οι καθημερινές μας συναλλαγές.

Το fintech επηρεάζει άμεσα τον τραπεζικό τομέα αλλά και άλλους τομείς όπως τις ασφάλειες, το εμπόριο, το retail. Γενικά όλες τις συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιούνται μεταξύ των σχέσεων που αναπτύσσονται σε επίπεδο Bank2Customer, B2B, Bank2business, C2C (or P2P). Σε όλο αυτό το περιβάλλον υποστηρίζουμε τη δημιουργία κοινότητας και ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων στο fintech από νέες ομάδες!

Οι αλλαγές

Η ανάγκη για καλύτερες, αποδοτικές, personalised και φθηνότερες υπηρεσίες παράλληλα με την πρόκληση των τραπεζών για διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών τους και για νέα προϊόντα. Νέοι παίχτες σε παγκόσμιο επίπεδο αλλάζουν τους συσχετισμούς (Google pay, apple wallet, alipay). Eξίσου σημαντικός λόγος που οδηγεί τις εξελίξεις είναι οι οι disruptive τεχνολογίες (π.χ AI, blockchain,IOT κ.α), τα νέα κανάλια επικοινωνίας, τα open APIs. Tα νέα development frameworks που έχουμε στη διάθεσή μας. Επιπλέον η υποστήριξη σε κυβερνητικό επίπεδο για την λειτουργία επιχειρηματικών μοντέλων γύρω από το fintech.

Παράλληλα με τον ρυθμιστικό χαρακτήρα η γενική διάθεση που εντοπίζεται ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη fintech επιχειρηματικότητας. (π.χ UK, Australia). Στην Ευρώπη οι σχετικές οδηγίες (PSD1 — και η ιδιαίτερα η PSD2) εισάγουν “νέους παίχτες” στην αγορά που μπορούν να προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες του παραδοσιακού τραπεζικού κλάδου. H Ευρωπαϊκή οδηγία PSD1 δημιούργησε το πλαίσιο λειτουργίας ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Η PSD2 εισάγει την τεχνολογική ανοικτότητα των τραπεζικών υποδομών (open banking APIs) καθώς και τους PISPs (Payment initiation service providers) και AISPs(Account information service providers).

Τέλος υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία εκδημοκρατισμού — περαιτέρω εμβάθυνσης και χρήσης των χρηματοικονομικών υπηρεσιών σε τομείς και σε κοινά στόχους, π.χ millenials ή unbanked που έως τώρα δεν είχαν πρόσβαση.

Σημαντικές τεχνολογικές και επιχειρηματικές τάσεις στο fintech

 • Innovative payment models, front end συστημάτων πληρωμών — wallets, νέα funding instruments με την μορφή καρτών ή μηχανισμών loyalty — cashback μοντέλων.
 • Finance management (Business Financial managers / Personal finance management — PFMs) — Συστήματα παρακολούθησης εξόδων & διαχείριση προϋπολογισμού.
 • Crowdfunding. Συμμετοχική χρηματοδότηση — εναλλακτικά αποκεντρωμένα μοντέλα χρημαδότησης είτε αφορούν business crowdfunding (ομόλογα — μετοχές) είτε social όπως το παράδειγμα του http://act4greece.gr/
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις πληρωμών, τιμολόγησης και και υποστήριξης χρηματο οικονομικών διαδικασιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τομείς της οικονομίας
 • P2P Lending, Peer-to-peer lending
 • Money transfer and FX services
 • asset tokenisation με χρήση τεχνολογιών blockchain — DLT
 • Ανάπτυξη λύσεων για τον κλάδο της ασφάλισης (insurtech), p2p arggregators, marketplaces, Fraud detection με AI


To ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά επιχειρηματικών σχημάτων fintech τα οποία μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους..

 • Ανάπτυξη agile λύσεων και front end omni channel υπηρεσιών για Τράπεζες / Χρηματο πιστωτικό τομέα στο πλαίσιο συνεργασιών και στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (fintech it solutions) αξιοποιώντας open banking APIs
 • Περιφερειακές business process support υπηρεσίες (KYC, Onboarding πελατών, Data analysis κ.α)
 • Συνεργασία με την Τράπεζες για παροχή λύσεων στους τελικούς πελάτες στην λογική shared revenue model για co-branded προϊόντα
 • Ανάπτυξη λύσεων για market segments στην λογική των added value services και προμήθειες συναλλαγών η/και συνδρομές (π.χ wallets, λειτουργία νέων σχημάτων PISP AISP στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2)
 • Διάθεση υπηρεσίας fintech με την λογική software as a service και μοντέλα συνδρομών ως fintech startup με έμφαση στην τεχνολογία (payment, wealth management, lending, crowdfunding, capital market, and insurance fintech companies)

Ενδεικτικά.. να ανεφερθούμε στο γεγονός ότι η άντληση χρηματοδότησης για fintech startups έφτασε στο 2ο τρίμηνο του 2018 τα 20 billion $!